Nahafatesan’i Jesosy : alarobia sa zoma ?

Resaka nifanaovan’ny Ray aman-dReny Pasitera Mailhol momban’ny andro nahafatesan’i Jesosy Kristy, ao anatin’izany ny fanazavana amin’ny tapany voalohany ny fanazavan’i Pasitera Norbert momban’ny nahafatesan’ny Jesosy dia ny hoe « maty tamin’ny andro fahaenina (Zoma) nitsangana alahady« , ary manaraka avy eo ny fanazavana noentin’ny Pasitera Mailhol ny « nahafatesan’ny Jesosy amin’ny Antsasaky ny herin’andro (alarobia) mitsangana Asabotsy (Sabata)« .

Hitantsika eto amin’ny sary mihetsika (vidéo) ny fanazavana feno.

25 réflexions au sujet de « Nahafatesan’i Jesosy : alarobia sa zoma ? »

 1. Bjr,

  Ny fihevitro, mametraka olana any amin ny tsy tokony hisy olana ianareo, nohon ny erreur d’interpretation ataonareo dia sahinareo zao ny milaza fa misy Jesosy 2 ao anaty Baiboly, Izany ve ny tokony hotoriana? mba saino kely anie e! na maty Zoma izy na Alarobia, erreur d’interprétation izay fa aza itarina oe misy Jesosy 2 ao anaty baiboly ka iza no no Jesosinao,

  Ny Jesosy torian ny Baiboly dia iray ihany fa aza mitondra filazantsara hafa!

  Ny filazantsara dia tonga Jesosy hamonjy antsika, maty teo amin ny hazo izy, nitsangana tamin ny maty, nandresy ny fahafatesana, ary niakatra tany an-danitra, mbola hiverina indray izy ka
  -izay rehetra maty tao aminy
  -izay rehetra maharitra hatramin ny farany amin ny andro hiaviana
  dia hitsangana sy hitafy nofy vavao ka hiara-hanjaka aminy ao amin ny fanjakana maharitra mandrakizay

  Aleo angamba zavatra tahaka izany no hotoriana fa aza mamorona zavatra tsy mitondra fandrosoana

  Hotahian i Jesosy daolo

  1. Salama e! ny hevitro manokana dia izao! matoa nilaza Jesosy ny amin’ny famantarana ny 3 andro sy 3 alina dia misy antony izay, ny chiffre 3 dia isa masina ohatra: Ray,Zanaka ,Fanahy. Faharoa ny la croix nanomboana azy 3, ny nafatesany 3 andro, ny andro nitsanganana andro faha 3. Izy dia ampovoany foana ohatra: teo @ la croix, Ray,ZANAKA, Fanahy, ny nafatesana atsasakiny herinandro, raha misy mivavaka amin’ny anarako dia eo ampovoany aho! ireo dia milaza zava-miafana fa tsy vakiana be fotsina! Matoa ny saina natao aty ambony ny loha dia ifandraisana amin’Andriamanitra sy hibaikona ny vatana rehetra ka raha diso ny zavatra ampidirina ao amin’ny saina dia diso ny lalana aleha, ohatran’ny mpitondra fiara mamo ihany io e!
   Fehiny, Kristy nilaza hoe any amparany hisy olona hilaza hoe tsy efa nanao fahagagana tamin’ny anaranao va izahay na namoaka demonia na nanasitrana sns.. Kristy namaly nanao hoe miala tamiko ianareo fa tsy fantatro… izany hoe voafitaka izy ireo nefa ireo milaza ho mahafantatra an’Kristy ihany!
   Makasitraka daholo e! Sabatry Jehovah daholo e!
   Praif aty Indonesie….

   1. Oui mahay mampiady chiffre b mints nareo fa manina kay ra mba tadiavina ny date d’anniversaire any satria mantsy tokn ankalazaina eh, ny an’i pastera aza atao makotroka ka mainka fa ny any Tompo satria tsy met amnareo ny 25 dec.

    1. Lojika be raha tsy mitady ny nahaterahan’i Jesosy izahay satria izy tsy niteny an’izany hoe ataovy famantarana ahy ny andro nahaterahako (raha mijery ny Matio anefa isika dia nilaza mazava be izy fa ny nitoerany tao ampasana antelona andro sy antelona alina tahaka an’i Jona mpaminany no anisan’ny famantarana azy). Aza adinontsika fa Jesosy dia efa nisy talohan’ny Abrahama sy Isaka fa tsy hoe tamin’io fotoana io vao niforona. Zava-dehibe tokoa ny fahafatesany satria izay no antony nahatonga azy teto amin’izao tontolo izao dia ny anolotra ny ainy ho famonjena antsika olombelona (Voavono Kristy Paska ho antsika), izay no fomba fijeriko azy fa dia mazoto e!

    2. Za sahy milaza aminao fa azo atao tsara mihitsy ny mijery ny nahaterahany ao anaty baiboly na miainga avy any amin’ny testameta taloha na miainga avy amin’ny testameta vaovao,dia ho sahinao koa ve izao no hilaza amiko fa diso ny Apokalypsy raha milaza fa tsy izy io datin’ny 25 Dec io.

  2. Ary raha ho tonga ary ny farany ary tsy maintsy ho tonga ka ianao io indrindra no anontaniany amin’izay andro nahafatesany satria ianao mahalala tsara an’izay tena inoanao dia inona no havalinao?

   1. Teo afovoany izy nofantsihina:JESOSY KRISTY
    Nampitsahatra ny fanatitra alatsadra t@ 1/2 herin’andro:JESOSY KRISTY
    Raha nivavak’izy dia teo afovoan’ny jiro 7 :JESOSY KRISTY
    Teo afovoan’ny MOSESY sy ELIA raha teo antendrombohitra:JESOSY KRISTY
    PRAIF FARAFANGANA
    SABATR’I JEHOVAH SY GIDEONA

 2. atsasaky ny herinandro, famantarana: 3 andro sy 3 alina, tompon’ny sabata ny zanak’olona hoy ny baiboly! Sabatr’i Jehovah sy ny apokalypsy/ fandresena3

 3. Mbola tsara jiaby,amiko manokana,izay olona miteny hoe efa ampy ho ahy ny mahafantatra ilay JESOSY tonga tety an-tany ary noheloina ho faty tamin’ny hazo fijaliana noho ny fahotako ary nandresy ny fahafatesana fa tsy ilaiko ny mahafantatra ny andro izay tena marina nahafatesany sy ny nitsanganany;izany olona izany dia mahalala tsara fa tsy zoma ny andro nahafatesany ary tsy alahady ny andro nitsanganany.Ary fantany tsara fa ilay inoany dia tsy mifanaraka amin’ny baiboly.fanontaniana hapetrako aminao:inona no arahinao sy inoanao,izay voasoratra mazava tsara ao anaty baiboly sa izay zavatra noforonin’olombelona ary nataony amin’ny izay nitiavany azy?Raha ambarako anao hialà ny hoe: fantatro tsy marina fa zaho efa zatra ao amin’ny fiangonako sady menatra koa aho ny hiala.Izay marina voasoratra mazava tsara ao anaty baiboly ihany no tazomy. Misaotra ,amin’ny manaraka indray éé

 4. salama daholo tompoko
  ny tsra aho tsindrina dia izao,ary tokana no tena manan-danja
  raha ny baiboly no vakiana sy inoana ho anareo izay milaza ho mpamaky sy mahay baiboly ary mino fa avy @ tsindrimandrin’Andriamanitra ny baiboly ary izay voalaza ao dia marina dia tsotra no ambarako etoana
  vakio tsara ny baiboly ary ao @ no milaza ny marina irery ihany
  na ny
  — niaviany taty an-tany
  — nahaterahany
  — nanaovana batisa azy
  — nahafatesany
  — ny nitsanganany
  — ary ny mbola hiaviany indray
  amiko raha tsy mahita toko sy andininy reo dia hevitr’i Satana avokoa satria tsy voalazan’ny baiboly, ary fiangonana manaraka ny fampianaran-diso.
  ny entimodi ataon-tsika izany dia mameno toko sy andininy amin’ireo zavatra 6 ireo tsy asiana fanazavana fa ny baiboly izay voalazan’ny toko sy andininy no manazava azy dia mazotoa daholo tompoko fa izay no atao hoe mpianatr’i Kristy tsy manao fampianaran’olombelona
  hitahy antsika anie Andriamanitra ka hanoro ny tena marina rehetra

 5. Jesosy anie ka Velona fa tsy maty ry zareo e.
  Maninona no mi-insiste @fahafatesana?
  Satana no faly @izany hoe maty maty izany.

  Ny fantatro sy inoako : Jesosy Kristy Velona Mandrakizay

  tonga tety ambonin’ny tany efa ho 2000 taona mahery,
  nanaiky hirahin’Andriamanitra, nanetry tena hamonjy sy antsika rehetra
  I Jesosy no afaka misolo vava ahy sy manavotra ahy @zavatra rehetra.

  Nino aho dia tena manojy ahy izy. Tena namonjy ahy izy, ary mbola hamonjy ahy foana.
  Ary zaraiko @olona manontolo izany famonjena izany fa tena mahavonjy Izy (izay le hoe mitory filazantsara)
  Izay mino azy dia vonjeny foana.

  Andraikitra atao : Vonjeo ny hafa, ampio izy, mifankatiava, araho ny sitrak’Andriamanitra hoy Jesosy.

  Aza iadivana varotra izany fa ny famonjena toriana

 6. Tsotra ftsn ny ahy ny fanamarihana tiako atao ho anareo pivavaka ao am apokalipsy izay manindry mafy an’izany Jesosy maty Alarobia izany.Ianareo v aloa efa nandinika baiboly tokoa izay vo mitopo teny fatratra amzany sa mitoky am’izay Tenenin’i pastera? sa dia ny boki’ny apokalipsy ihany? raha mamaky ny filazantsara rehetra mantsy dia jereo ireto milaza ny andro nahafatesany 1)Lioka 23:54 Ary andro fiomanana izany andro izany, ka efa antomotra ny Sabata.
  2)Marka 15:42 ARY nony hariva (satria andro fiomanana ny andro, dia ny andro alohan’ny Sabata),
  3)Jaona 19: 31 Ary satria andro fiiomanana ny andro, dia nangataka tamin’i Pilato ny Jiosy mba hotapahina ny ranjon’ireo, ary hesorina ny faty, mba tsy ho tratry ny andro Sabata eo amin’ny hazofijaliana, satria andro lehibe izany Sabata izany.
  4)Matio 27:62 Ary nony ampitson’ny andro fiomanana, dia nivory nankeo amin’i Pilato ny lohan’ny mpisorona sy ny Fariseo.
  Ataoko fa mazava tsara aminareo mpandala ny sabata izany andro fiomanana izany fa zoma sa niova ho alarobia ny andro fiomananareo am sabata? Tsy faly hiady hevitra ny tenako fa mba manambara ny fantatro sy malahelo noho ny fahadisoankevitra toa amboarina ho marina sady hitako fa to te hiavaka ftsn ka mamorona. Nilaza tokoa Jesosy ao am Jaona 02:19 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Ravao ity tempoly ity, ary amin’ny hateloana dia hatsangako indray izy. (Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.) en 2 jours hoy izy fa tsy niampy 3 nuits no voalaza ao.
  Ary hita fa te hiavaka ny Apokalipsy satria izany maty alarobia izany no izingizinina kanefa na andro nahaterahany aza tsy ankalazaina ekeko fa tsy ao anaty baiboly ny 25 dec, na ny paka ary tsy ankalazaina nahona ny sabata no ankamasinina anefa ny lalàna ny am paska tsy atao tsy azoko. Izay aloha fa manantena valiny ny amin’ireo fanamarihana ireo ra tsy voavaly dia anontanio i Pastera Mahiol fa izao tsy manana ny contact ny ka izay no andefasako ato sy amin’ireo site anareo.

  1. Manonona ny fiadanan’i Jesosy Kristy ilay maty tamin’ny antsasaky ny herinandro ho an’i Namana Harivola.
   Mahafinaritra fa tsy dia misy azo kianina ny fanamarihana izay nataonao ary isaorana anao izany fa tena hita tokoa fa mikatsaka ny fanjakan’Andriamanitra matoa mahita ireo toko sy andininy maro be ireo.
   Ho fanampin’ilay Jaona 19:31 fotsiny angamba dia mba manainga anao ny tenako mba hamaky kely ny eo alohan’io fa tsy dia alavitra akory Jaona 19:14. Ataoko angamba fa mazava ary tsy dia mila fandalinana be ny tian’io holazaina.
   Ny fanahin’ilay Jesosy Kristy maty tamin’ny antsasaky ny herinandro anie hanazava io toko sy andininy voalaza io aminao.
   RAFIDISON

   1. Misaotra namaly fa Jesosy kristy avy any Nazareta dia ampy ahy. fanontanianany kely Ianareo koa izany ra mivavaka dia hoe “Jesosy maty tamin’ny antsasaky ny erinandro”? ary ra miteny ny anaran’olona efa maty ohatra RAD dia tononina amin’ny anarany sy ny andro nahafatesany? ary naninona no tsy nampiasain’ny apositoly na ny mpianatra io anarana fataonareo io? tsy hiady hevitra amnao aho fa fantatro izay hinoako ary ho hitantsika marimarina izany any am’parany.

 7. mety hahasoa ireo misalasala ny momba ny fivavahana bible-ouverte.ch/questions-reponses/qr-rites-et-fetes-chretiennes/424-reponse-50.html

 8. ARABAINA TRATRY NY TAONA DAHOLO TOMPOKO NY FAHASOAVAN NY TOMPO HO AMITSIKA TSIRAIRAY AVY
  TIKO HO HAMAFISINA KELY ALOHA NY VALIN NY FANONTANIANA TERY AMBONY SA VE MBOLA TSISY NAHITA TOMPOKO
  NY MIKASIKA ILAY JESOSY IHANY E
  VALINY TSOTRA TOKO SY ANDININY TSY ASIANA FANAZAVANA SATRIA NY SORATRA MASINA NO MARINA MILAZA NY TENA MARINA FA TSY NY FAMPIANARANA
  AVERIKO KELY ASIANA TOKO SY ANDINNY NY RESAKA TEO AMBONY µMISAOTRA TOMPOKO TSY HANISY TOHINY IZAHAY RATSY VOAVALY IREO
  TIAKO RAHA NY SABATR JEHOVAH SY GIDEONA NO HAMALY AZY

 9. Salama daholo,

  zay za vao tafiditra ato amy ty forum ty mikasika ny jesosy ity,

  Vao namaky ny commentaire voalohany aloa za dia tsapako hoe diso be le eo Jesosy iray ihany no torin’ny baiboly,

  D ahoana zan le hoe misy atikristy = Kristy sandoka
  Noho izany dia vao miandoha ny baiboly dia efa manambara ny amin’i Jesosy anankiroa,

  Amin’ny manaraka tohizako fa mbola tsy ny namaky ny commmentaires sasany aho. ok

 10. Jereo ity fa na mahalala ny nahafatesany azy nareo anefa tsy mahalala ny tena anarany izay tombokase faha 07 dia ho very ihany, sady izay ndray ko tsy manaja ny paska isan-taona izay voaloham-bolana.
  Veloma dia jereo tsara ity ary manontania! Fantaro ny zavatra rehetra!

  MOUNTOLIVA.AU.NF

 11. Miarahaba tompoko,

  Fanamarihana kely fotsiny ho anareo mpitarika ny apokalypsy ireo, raha nilevina telo andro sy telo alina ny jesosy torianareo, amiko izany dia midika fa andro faha-efatra no nitsangananany tamin’ny maty.Ka aiza hoa iza ao amin’ny baiboly re azafady no misy an’izay hoe nitsangana t@ andro faha -efatra ny Tompo? tena mila valiny maika azafady.
  Amiko dia tamin’ny andrio faha telo no nitsangananay fa ny anareo mbola misy prolongation?????lol

  1. Salama daholo,
   Fa any am-parany any dia hisy mpaminany sandoka sy kristy sandoka (Mat24) koa mitandrema isika fa efa misy Jesosy roa saady eto.
   Jereo nefa le film teny Ambondrombe iny fa toa ôtran mandeha @ heriny tenany (manandra-tena) fotsiny i Ps Maihol fa tsy mb Andriamanitra (Jesosy) no nasandratra.
   Ny faminaniana koa tsy ampiasaina ny fahaizana an’olombelona (1andro=1taona ara-paminaniana fa tsy 1Andro=1andro) .
   Amiko manokana dia maty Zoma i Jesosy satria izay tompoko no voalazan’ny Tenin’Andriamanitra
   Mitandrema isika fa efa andro farany izao!
   Andriamanitra anie handrotraka ny Fanahy Masina ho antsika.
   Amen!

   1. Marina tokoa izany, mitandrema isika fa efa andro farany izao. Izany indrindra no tokony ikarohana tsara ny Jesosy tena izy sy ny sandoka.
    Raha ara baiboly dia Jesosy ilay maty tamin’ny antsasaky ny herinandro ( Alarobia) , nilevina 3 andro sy 3 alina tao anaty ny fasana tahaka an’i Jona tao ankibon’y hazandrano, ary nitsangana tamin’ny andro fahatelo no Izy.
    Mitandrema tsara isika fa Famantarana ( tombokase)nomen’i Jesosy io. Izay mino anio ihany no fantany.
    Ka sao variana manao asa be sy fahagagana be na fanasitranana be amin’ny anaran’ilay jesosy sandoka ( maty zoma) izay, ka rehefa any aoriana any holazain’ilay Jesosy tena izy hoe ( maty alarobia izay) : Tsy fantatro akory ianareo hatrizay hatrizay.
    Mahereza daholo.

 12. Dia ahoana zany lay voasoratry ny soratra masina hoe”Nampitsahatra ny fanatitra alatsadra t@ atsasaky ny herinandro.
  Aminao inona ny andro voalohany?mety hilaza koa zany ianao fa alatsinainy ny andro voalohany?Raha alahady araky ny lazain’ny baiboly izy dia tsy ho zoma mandrakizay ny atsasaky ny herinandro Fa ALAROBIA rahalahy.Aoka ny tsy mahafantatra ampahalala ny tsy mahafantatra hozy ny soratra masina.Mbola tsy tara rahalahy fa mbola misokatra ho anao ny varavaran’ny lanitr araha mino ianao.amen

 13. salama daolo e! f’in fôna ty larobia sy zoma ty e? aza d taraiky lotra oa,f’efa talo b zany zoma zany, t@ mbol zaza bodo tsy naay nandinika zany, zao ef lebe efa mpianatry ny oniversite, talo ny didy folo manao oe aza mao izao na izao, fa @ zao nge efa lasa oe ko oe “tsy” e! sa tsy hainareo? ohatra iray: talo: Aza mangalatra, fa @zao njay oe “tsy mangalatra” d toizo e! mba mandinia moa re a! d ny baiboly sy ny tenanao dinihina fa tsy olona, d aza marary an-do sy mampijaly fo fa nenay ef tsy any tsony resaka e!

 14. tena gaga aho mahita ny adihevitrareo. alohan’ny handinihina teny iray dia jerena aloha ny momba ny boky nahitana ilay teny. ireo mpiady hevitra dia mpivavaka sabata avokoa, izany hoe ireo mpanao ny katolika hoe “bibidia”, ny boky hiadiana hevitra dia ireo filazantsara izay lova avy amin’ny katolika. mba efa nodihihinareo ve ny fahamarinana na tsy fahamarinan’ireo boky ireo? vaticanus sy sinaiticus no fototry ny filazantsara izay nosoratana tamin’ny taon-jato fahaefatra (? raha marina izany)betsaka anefa ireo soratanana grika no mifanohitra ka iza no marina arahinareo?

Les commentaires sont fermés