Fanasina 06 aogositra

NY MAHA-IZY AZY AN’I JESOSY

NY HASAMBARANA AZO ANTOKA: tohiny

(Mation 5:9-12)

And. 9: Sambatra ny mpampihavana; fa izy no atao hoe zanak’Andriamanitra:

 • Ny mpampihavana dia Andriamanitra no miantso azy ho zanany (cf. Diem)
  • Manaraka ny didy vaovaon’I Kristy: Fitiavana mariky ny maha-Mpianany (Jao 13: 34-35)
  • Manaraka ny Didy roa Lehibe (Mat. 34: 39-40)
  • Mitarika ny olona ho amin’Andriamanitra ny mpampihavana
   • Tian’Andriamanitra izay manana ny fitiavany (I Jao.16)
   • Ny fitiavana ny namana no itarafana ny fitiavana an ‘Andriamanitra ( I Jao4: 20-21)

And. 10: Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana; fa azy ny fanjakan’ny lanitra.

 • Tsy izay heverin’ny olona ho fahamarinana fa izay an’Andriamanitra (cf. Diem)
  • Araka ny sitrapon’Andriamanitra (Mat.7: 21-23)
  • Jesosy no fahamarinana (Jao. 14: 6)
  • Hazofijalian’I Kristy no mitondra ho amin’ny Fanjakan’ny lanitra (Apo.2:10)
   • Ny fanjakan’ny lanitra: Andriamanitra no Mpanjaka ao am-po
   • Mariky ny fanana an’I Jesosy (Mat 16:24-27)

And. 11: Sambatra hianareo raha haratsian’ny olona…….Mpaminany talohanareo.

 • Tevatevaina sy ampangaina lainga isan-karazany (cf. Diem)
  • Mariky ny fanarahana an’I Jesosy: tsy nama’izao tontolo izao (Jao.15 : 18-19)
  • Manana ny toetra teo amin’ny fanamelohana an’I Jesosy
  • Io no fahasambarana ambony indrindra fa mis valisoa miandry.
   • Valisoan’ny mpandresy (Apo2:3)
   • Sambatra satria manaraka ny Tompo (Izaho fiton’I Jesosy ao amin’ny Jaona)