Fotoam-bavaka tany Mahajanga ny 05 marsa 2011

Mitohy hatrany ny fitetezam-paritra ataon’ny Ray aman-dReny pasitera Mailhol filohan’ny Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara, taorian’ny batisa notanterahina tany Antsirabe dia ny faritra Mahajanga indray no notsidihany, nandritra ny fihaonam-be rezionaly tany Mahajanga. Nandritra izany fotoana izany dia nisy ny filaharam-be notanterahin’ireo mpino mialoha ny nanatanterahana ny fotoam-pivavahana tao amin’ny «Maison de la culture Mahajanga».

Araka ny mahazatra ny mpivavaka dia nisy avy hatrany ny fiderana an’Andriamanitra narahin’ny fiharabana sy tso-drano nataon’ny Pasitera ho an’ireo mpino marobe tonga tao an-toerana. Ankoatr’izany dia nambaran’ny mpanompon’Andriamanitra fa hitsangana amin’ity taona ity ny Radio Fanambarana ao Mahajanga. Tao anatin’izany ihany koa no nitondrany am-bavaka ireo olona resy lahatra voalohany tamin’ny Fampianarana ny Bokin’ny Apokalypsy voalohany notanterahina tamin’ny taona 1997.

Taorian’izany dia nisy ny fanolorana «Sonorisation» ho an’ny Apokalypsy Rezionaly Mahajanga, fitaovana azo tamin’ny alalan’ny hetsika «Gideona». Tsy adinon’ny mpanompon’Andriamanitra ny nilaza vaovao mikasika ny firenena ka dia nambarany tamin’izany fa tsy misy mahaova ity firenena ity afatsy ny tenin’Andriamanitra ihany.

Namaranana ny fotoana dia nohamafisin’ny Pasitera ny tso-drano manao hoe : « Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe: Mitenena amin’i Arona sy ny zanany hoe: Izao no teny ho entinareo mitso-drano ny Zanak’Isiraely: Hitahy anao anie Jehovah ka hiaro anao; Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao; Hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. Amen »