GFFM (Gideona Fandresana ny Fahantrana eto Madagasikara)

Tao aorian’ny nitsanganan’ny antoko politika izay noforonin’ny pasitera Mailhol dia maro ny fanontaniana manitikitika ny maro. Nisy araka izany ny fihaonan’ny antoko Gideona Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara na GFFM tamin’ny mpanao gazety tamin’ity androany ity. “Hita fa mihamakany amin’ny fahatanterahany ny faminaniana izay manambara fa ho filoham-pirenena Malagasy ny pasitera Mailhol amin’ny taona 2013. Tsy miaraka ihany koa ny politika sy ny ny fiangonana”. Noho izany indrindra hoy ny pasitera Mailhol no nananganana ny antoko politika Gideona Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara (Gedeon pour vaincre la pauvreté à Madagascar) na GFFM. Nambaran’andriamatoa Rakotovao ANDRIAMPARANY, filoha nasionalin’ity antoko ity, fa efa vonona amin’izay fifidianana mety hisy eo izy ireo.
Nohamafisin’ny pasitera Mailhol anefa fa tsy miova ny voalazany fa apetraka eo amin’ny fitondrana izy ary avy eo vao milatsaka ho fidiana amin’izay fifidianana manaraka eo. Notsindriany ihany koa fa na fitsapak’evi-bahoaka izay fifidianana handraisany anjara izay na fifidianana filoham-pirenena. Tanjona kendren’ny antoko voalohany indrindra ny ady amin’ny fahantrana sy ny kolikoly, ny fampiakarana ny arikarena fahoben’ny firenena Malagasy, ary ny hahatsapan’ny vahoaka Malagasy izany fiakaran’ny harikarena fahobe izany eo amin’ny fiainany andavan’andro. Raha eo anivon’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena kosa dia ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena ao anatin’ny fanatotoloana no kendren’izy ireo. Mandray fanampiana ihany koa anefa ny GFFM mba hialan’ny firenena Malagasy ao anatin’ny fahantrana fa tsy ahatonga ny firenena ho be trosa indray. Ankoatra izay dia nambaran’ny pasitera Mailhol hatrany fa tsy manohitra ny fitondrana tetezamita ny antoko GFFM, ary tsy miandany na amin’iza na amin’iza. Misokatra ho an’ny olona rehetra izy ireo fa tsy natao ho an’ny mpikambana Apokalypsy ihany. “Ho an’ny Malagasy, ho an’i Madagasikara”rahateo no filamatra noraisiny.
Mbola nohamafisin’andriamatoa Rakotovao ANDRIAMPARANY ihany koa izany, izay marihina fa tsy mpivavaka ao amin’ny fiangonana Apokalypsy ny tenany. Efa miparitaka manerana ny faritra 22 eto Madagasikara ny GFFM ary efa misy ihany koa ny fikambanan’ny Jeune GFFM. “Tsy mitondra ny fiangonana Apokalypsy intsony aho rehefa tonga eo amin’ny fitondrana fa efa maro ny pasitera eo anivon’ny fiangonana no afaka misolo ahy”. Hoy ny pasitera Mailhol raha nanontaniana izy ny amin’ny toerana maha pasitera azy raha tonga eo amin’ny fitondrana izy. Raha ny fidiram-bolan’ity antoko ity dia nambaran’ny pasitera Mailhol mazava fa ny tsipaipaika ataon’ny mpikambana tsirairay no ahazoan’izy ireo izany fa tsy misy hifandraisany amin’ny fiangonana Apokalypsy. Ho an’izay liana ny hiditra ho mpikambana ao anatin’ity antoko GFFM ity dia afaka manatona ny foibeny ao amin’ny Lot 3J53 Soanierana.

Hijery ny resadresaka feno ao amin’ny Youtube

69 réflexions au sujet de « GFFM (Gideona Fandresana ny Fahantrana eto Madagasikara) »

 1. voalahany indrindra dia faly miarahamba ny fikambanana GFFM teraka soa hamantsara eny na dia kirizy aza n firenena, izaho dia mpiantra tsotra mandrato fianarana aty ampitandranomasina nefa tsy manadino n firenentsika. Tsapa tokoa ankehitriny fa ao anatin’ny fahantrana tanteraka ny firenena ary ny kolikoly no manjaka eny amin’ny sehatra maro samy hafa hany ka lasa tsy ita intsony ny Fahamarinana. fisaka n marina ka saro tadiavina????
  Manantena aho fa hitondra fiovana ho any vahoaka malagasy tsy vaky volo ny fahaterana n GFFM , ary aoka tsy handiso fanantena ho azy ireo satri efa tsy itanan’ny vahoaka malagasy izay hifikirany!!!! Raha mandinika n tantara ny Fiangonana Apokalipsy dia tena nandroso tao anatin’ny fotoana fohy sady nieli=pantrana manerana n nosy,… ary mino koa aho f ho torak izay n GFFM ,
  misaotra tompoko

  1. Ramoizana Handry,
   Inona kay no tokony ifandraisan’ny fiangonana sy ny fampandrosoana ny firenena ? Misy dia misy tokoa: ny fiangonana no tokony hikolokolo ny fanahy ka ahatonga ny olona handray an’i Kristy ka ho marina, tsy tia kolikoly, tsy mandroba, mandoa ny hetrany, mizara amin’ny hafa fa tsy manangona ho an’ny tenany, sns. Raha izany no tanteraka dia fongana ireo tena sakana lehibe indrindra amin’ny fampandrosoana ary tena handroso ny firenena… no voavonjy ny fanahy.
   Ny mampalahelo dia ity: tsy mijanona eo amin’io toerana io ny mpitondra fiangonana, toa tsy vonona akory aza hanao io asa io fa aleony indray mirona ho an’ny amin’ny politika izay efa iaraha-mahita ny vokany tsy eto amintsika ihany fa maneran-tany.

 2. 1) Mazava be izany fa ny fitondrana eto an-tany no tena mahaliana an’i Pasteur Mailhol. Second choix ihany ny fitondrana fivavahana sy famonjena fanahy. Raha lany filoham-pirenena izy dia miala amin’ny fitondrana fiangonana, raha tsy lany dia ianareo ve mihevitra fa hiala amin’ny maha-mpitondra fivavahana azy izy?
  2) Iza kay ilay Rakotovao Andriamparany io? Anontanio kely ny adventiste dia ho fantatrareo fa tsy lavitra azy ireo scandale be niseho tao amin’ny adventiste tato ato.
  Tafaray ity ny tia sy ny manina… Mieritrereta isika sao dia voafitaka ka ataon’ny sasany ho tohatra fiakarana monja… ary raha mba hiakatra ho an’ny andanitra moa haninona… fa tsy any mihitsy ny direction raha izao fandehany izao.

  1. Manontany tena izaho hoe raha ianao no teo amin’ny toerana dia ahoana no nataonao, raha ianao no tendren’Andriamanitra hoe ianao no mitondra firenena! hiteny ve ianao hoe be kolikoly loatra ilay mitondra firenena fa tsy hanao izaho sa hijoro amin’ny maha pasitera anao ka hanala ny zava-dratsy eo? tsy azo adinontsika fa faminaniana anie io e! tamin’ny 2000 no efa fantany! ary hatramin’izao dia tsy misy sahy milaza ampahibemaso hoe diso io faminaniana io fa izao no hitranga amin’ny 2013, izaho tsy hiady hevitra betsaka fa ny fotoana milaza ny zava-misy, ny zavatra fantatro fotsiny dia mino sy manantena izaho fa rehefa tendren’Andriamanitra izy na iza faly na iza tsy faly dia eo izy! ary tsy maintsy hanala ny zava-dratsy fanaon’ny mpanao politika amin’izao (kolikoly, fitiavan-tena,…) satria izay no maha irak’Andriamanitra azy!

   1. Inona no faminaniana tena andrandraintsika? Ny fiavian’i Kristy izay ambaran’ny bokin’ny Apokalypsy. Tsy misy ao amin’ny baiboly faminaniana eny antsefatsefany eny fa miompana amin’io fiavin’i Kristy io ny faminaniana rehetra. Dia mariho koa fa ny mpaminany tsy mba maminany fisandratana ho azy izany.
    Hoy Kristy: “tsy amin’ity tany ity ny fanjakako…” Raha misy mitady fanjakana eto amin’ity tany ity izany…. ajanoko eo sao dia ho avy indray ilay fitenenana hoe “aza mitsara”.

    1. Miandrandra be an’ny 2013 ny mpivavaka apokalypsy! Tena diso be izany filazanao zany! Mahagaga ana mintsy hoe inona ary no tena minteressé anareo an’io faminaniana io? zavatra hafa indray resahina ry zalahy fa leo be izahay apokalypsy anontaniana an’io zavatra io foana!

   2. Notendren’Andriamanitra hitondra firenena hoy ianao tsarovy fa mbola tsy nanendry olona hitondra firenana tam firenena izany Andriamanitra afa tsy tamin’ny fireneny Israely izay firenena nofidiany anefa tam andro talohan’i Jesosy Kristy izany, ary Jesosy ary zanany tsy notendreny ho filoam’pirenena tany israely na izao tontolo izao fa nirahiny hamonjy fanahy fa tsy amonjy ny nofo ka mba diniho ihany andrao dia variana amin’ny fandresena ny fahantrana aranofo nefa farahidiny ara-panahy, ary tsy hiaraka na oviana na oviana ireo fa ny nofo manohitra ny fanahy ka ra handroso ara-nofo sy hikatsaka ny ara-nofo ianareo dia tsarovy fa hiraikitra eto am’ity zao tontolo izao ity, ary ny tsy mazava aminareo dia izao raha mandinika ny bokin’ny apokalipsy sy ny faminaniana ao dia aiza ho aiza ao kay no misy hoe hiadana ny tany na hanampanantenana hiadana fa tsy hoe ho tonga ny fahoriana lehibe satria horavana izao tontolo izao nefa ilay antoko politika anareo milaza hoe ho afaka ny fahantrana izay vao handroso madagasikara sns, ireo firenena mandroso ary sahirana amzao noho ny crise isan-karazany fa tena mifanohitra amin’ny faminaniana’ny apokalipsy ngé ny anareo mahagaga dia ny sasany tsy mandinika fa manaraka be fahatany sy manonofy hoé hiadana sy handry fahizay refa lasa présida.
    hafatra: romana 16:17Fa izaho mananatra anareo, ry rahalahy, mba hitandrina ny amin’izay mahatonga ny fisarahana sy ny fahatafintohinana tsy araka ny fampianarana efa nianaranareo; mialà amin’ireny olona ireny. Fa izy ireny tsy mba manompo an’i Kristy Tompontsika, fa ny kibony ihany; ary teny malefaka sady tsara lahatra no amitahany ny fon’ny tsy ary saina.

    1. Pasitera Mailhol aloha tsy Jesosy e! ary iraka hitory ny Fanambaran’i Jesosy kristy izy, ianao ve mieritreritra fa tsy handeha intsony izany fitoriana izany rehefa président izy ? Diniho tsara fa niroborobo fatratra ny fiangonana tamin’ny andro nitondran’ny Filoha Ravalomanana saingy ny fiangonandrazany ihany no niroborobo! Tena ho mora ny fitoriana io fanambaran’i Jesosy io rehefa président i Pasitera ary mino izaho fa hatrany ampitandranomasina any ary no ampianarana io Apokalypsy io! koa dia aza dia mitsara ivelany loatra r’ise fa tsy enao nge no naniraka azy e! Raha Andriamanitra no naniraka azy dia Andriamanitra no tsarainao!

     1. Ny miaramilan’i Kristy dia tsy mba misy maningo-tena amin’ny raharahan’izao fiainana izao (2tim2:4Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé;)sa izay no nahatonga anareo amorona Kristy afa afahana manao politika??

     2. Valio aloha ny fanontaniko e! Tsy handroso tsony ve ny fiangonana sy fitorina ny fanambaran’i Jesosy kristy rehefa président i Pasitera Mailhol ? Sincèrement aloha na faly ianao na tsy faly na betsaka ny hino na vitsy tsy maintsy aparatika manerana izao tontolo izao io fampianarana Apokalypsy io (ao anatin’izany ny andro nahafatesan’i Jesosy tamin’ny antsasaky ny erin’andro)!

     3. Mety handroso ka fa le fandrosoana mety ara-nofo an, mety ho vita ny fiangonana lehibe indrindra sns fa tsy ara-panahy.Tsy ny hiady hevitra aminareo no ataoko fa mba namita ny adidiko ftsn ah araka ny tenin’ny apositoly oe ra misy lasa amin’ny fampianarandiso dia teneno izy fa raha tsy mety miala amin’izany izy dia afaka adidy aho (tsy tadidiko ny toko sy andininy azfd).Safidy foana moa ny fiainana ary Andriamanitra tsy nanery olona koa fa dia navelany hisafidy malalaka.

     4. titosy 3 : 9 Fa halaviro ny fanontaniana adala sy ny tantaram-pirazanana sy ny fifandirana sy ny ady teny ny amin’ny lalàna; fa tsy mahasoa sady zava-poana izany. 10 Izay mpanao hevi-diso, rehefa nanarinao indray maka na indroa, dia ialao, 11 satria fantatrao fa voavadika izay manao izany ka sady manota no manamelo-tena koa.

 3. Ady @ kolikoly ve ny atao dia olona tena mpanao azy no iady aminy ?zan ve tsy tonga amle fitenenana oe belzeboba iany no analany devoly,
  Marina mitsy le oe atao tohatra fiakarana fotsiny ny fiangonana,tsy mba enjehin’ny eritreritrao ve enao pastera am zavatra rehetra vitanao?tsarovy fa ny atao no miverina e!iray andro tsy anao d ho kaikarin4ny nenina tsara enao!

  1. Enao kosa tena manao “affirmation gratuite” e! tena tsara raha omenao porofo izahay amin’izany zavatra rehetra zan

   1. Tsy azony atao kosa no manao be tantara eto fa tsy hoe affirmation gratuite e! Adidinao raha te hahafantatra ny marina ianao no mandinika hoe ahoana marina moa ny toe-piainan’ny olona izay mitarika anao. Dia aza variana loatra amin’izany fa aleo foana mandinika ny fiainan’i Jesosy.

    1. Nareo nge no manisy olana amin’izany e! ny mpivavaka apokalypsy rehetra tsisy miasa saina amin’zany faminaniana izany satria tena zavatra mandalo tokoa fotsiny izany! Ny zavatra tsisy porofo izany tsy misy lanjany mintsy e!

  2. Aza matahotra olona ianao ry Fitia a! alefaso aposaposay eto ny porofo milaza izay zavatra ratsy hitanao fa nataon’io olona io fa aza matahotra olona!

   1. Iza no hiampanga ny olomboafidin’Andriamanitra raha i Kristy no manamarina azy. Ary tsy mety koa ny miampanga olona raha tsy misy vavolombelona 2 na 3 farafahakeliny.
    Koa raha lazainao fa mpanao kolikoly ny Ray amandreny pasitera Mailhol, dia avohay tokoa ny porofo sao dia ho tsininao.
    Fa rehefa tsy izany ny mety aminao dia ny mangina.

 4. Iza tokoa aloha le Rakotovao Andriamparany fa tena tsy hay e! ary aza dia mitsara mao mba tsy ho tsaraina e! moramora ihany

  1. mahaiza msafidy izay mpaminany marina ra tah ah(tahina)! mba omeo oe ny dikany (définition) ny mpaminany araka ny baiboly?

   1. Manao ahoana Berr, miala tsiny raha somary elaela e. Ireto misy teny mety hamaritana ny atao hoe Mpaminany:
    * Mpahita (I Sam 9:9)
    * Olona itoeran’ny Fanahin’i Jehovah.
    * Olona irahin’i Jehovah (Mpits 6:8 na koa I Mpanj 13:1-3)
    * Mpitondra ny tenin’i Jehovah.
    * Olona voahosotr’i Jehovah mba hilaza ny hoavy (loza …), hampitandrina, hitondra vaovao mahafaly, hankahery, hamantatra ny hoavy, HAMPIANATRA NY TENIN’ANDRIAMANITRA (Isaia 6 ; Jer 1), hananatra (II Mpanj 17:13)

    Ary raha ny Mpaminany Pasteur Mailhol manokana dia voahosotr’i Jehovah izy satria tsy mpaminany mampianatra lainga toy ny sasany,fa mampianatra izy ohatra hoe ny amin’ny Kristy maty tamin’ny antsasaky ny herinandro (tsy lainga izany). Ohatra ihany io fa maro ihany koa ny famantarana sy fahagagana efa hita sy tsapa taminy.
    Ary raha ny amin’ny 2013 indray dia tsy hitako izay mety tsy hahato izany satria dia efa maro tamin’ireo nolazainy izao no efa tanteraka. Mahandrasa kely fa efa hoavy koa izao ny manaraka, kely sisa.

    Mahereza Berr a

    Tahina

    1. Zao e mety samy hanana ny heviny avokoa isika kanefa tsarovy ny tenin”y Tompo raha hamojy atsika izy hoy izy “raha ho avy aho moa ahita finoana va” sarotra ho antsika ve izany e?
     Aza de variana loatra miady hevitra loatra amin ny zavatra efa voalazany baiboly ry ireto a.
     za milaza ho mpaminany aleo ny baiboly no hitsara izay mikasika azy ary ny tantara no hitsara azy.
     jereo amin ny voany ny hazo e.
     Ra marina ny fampianarany dia mpaminany marina izy fa ra diso kosa dia diso e mahaiza mamantatra tsara.
     diniho ny voalzanny RAMAROSALAMA valio atsakany sy andavany ireo fanontaniana ireo dia ho hitanareo ny tena marina.
     valio zay mahay aminy manaraka indray

 5. Fa maninona moa ra lazaina ze nisy tao @ advantista e!tsy aleo ve tsy manaraka izay ataon’i Pastera sy ny fiangonana apokalypsy, tsy mihaino izay ataony mihitsy dia @izay tsy manaratsy olona e! ny fiainanao jerena any @izay fiangonana misy anao fa aza ny any hafa no enjehina fa sa hitsako ny nenian eo tokoa ianareo mpanaratsy ireo, samia masina an-taniny ry reto a! izay te-ahafantatra ny momba ny ao @ apokalypsy ihany no aoka ifampiresaka, na tonga dia lazao koa izay marina fantatrao ry feo fampitandremana a!

 6. Raha tsy nisy ny notendren’Andriamanitra hitondra dia ahoana izany ilay Rom 13: 1-5? sa tsy mpitondra firenena no ambara amin’io? aza asiana olana oa ilay hoe ho lasa filoham-pirenena fa na tanteraka izany na tsia dia ho an’izany mino izany ihany no hiaran’izay trangan-javatra eo. Fa ianao rehefa tsy mino dia izay inoanao sy mitovy firehana aminao resahina. fa raha mbola hiresaka @itony sehatra itony dia mba manontany izay tsy hay ilana valiny atao e!

 7. Salama daolo e! Ny ahy aloha raha nandinika ny tantara aho dia toa efa nitranga daholo izay nolazain’ny Mpaminany e (fiongananan’ny fitondran-dRatsiraka – fionganan’ny fitondran-dRavalomanana – Ny transition…). Ny 2013 sisa no andrasana. Ka ny fananganana antoko GFFM dia mankany amin’izany 2013 izany. Ary ahoana tokoa moa izany finoana tsy misy asa izany e?

 8. ho anareo izay tsy mino sy izay be fanaratsiana be fahatany, ho hitany masonareo izany fa tsy hinananareo. Amen!!

 9. Ity no tadidio ary tsara marihina tsara

  I pasitera Maihol de mety ho tonga eo amin ny fitondrana tokoa amin nytaona 2013 araka ny faminaniana azony fa tsy midika velively izany fa ao aminy no itoeran ny fhamasinana rehetra, na ahitana ny toe-panahy tena mendrika indrindra.
  -Mety natao ho eo iz satria mampietiety ny corps chrétien amin ny ankapobeny raha chrétien pratiquant no mitondra an i Madagasikara
  Tsy midika velively anefa izany fa tompon ny fahamarinana ny FAM,

  Betsaka ny mpitondra fivavahana tahak an i Pasitera io maneran-tany izay mivohy ny atao oe évangile de prospérité na ny firoboroboan ny ara-nofo, raha tsy hiteny afatsy izay mitranga ao Nigéria, maro ny Pasitera ao no manana harena tsy hita pesimpesenina, izay mitetina mihoatra ny 10 Millions de Dollar, ary manana itony fiara lafovidy maro isankarazany itony: Hummer, BMW, POrsche, Range rover, ary ny sasany az Jet Privé!!!

  Ny azo ambara angamba de tsotra, raha tahiny tokoa ho tonga eo amin ny fitondrana iz, de tsy izahay velively no hanohitra izany, fa izay zany no fandaharan Andriamanitra, tahaka ny tsy fanoheranay ny fitondrana misy ankhitrio ihany koa! kanefa aoka ho tadidiana fa ny fahatongavan ny fanjakana 3 nifandimby tety ambonin ny tany hatramin ny andron ny Nebokadnezara ka mandrak ankehitriny de efa hita tany amboalohany, ary ny hipoiran ilay tandroka kely amin izao vanimpotoana izao aza de efa hita tany aloha ary nohamafisin i Jaona izany

  Fehiny: ny tena kristiana mahalala ny asiany ny tongony, ary ny tena kristiana tsy manadraharaha am zao fiainana izao araka ny voalaza etsy ambony, aza kivy, mahereza fa akaiky ny fanavotana, aoka tsy hanarak olona isika fa hanaradia an i Kristy, izy no tompon ny fahamarinana

 10. Ity no tadidio ary tsara marihina tsara

  I pasitera Maihol de mety ho tonga eo amin ny fitondrana tokoa amin nytaona 2013 araka ny faminaniana azony fa tsy midika velively izany fa ao aminy no itoeran ny fhamasinana rehetra, na ahitana ny toe-panahy tena mendrika indrindra.
  -Mety natao ho eo iz satria mampietiety ny corps chrétien amin ny ankapobeny raha chrétien pratiquant no mitondra an i Madagasikara
  Tsy midika velively anefa izany fa tompon ny fahamarinana ny FAM,

  Betsaka ny mpitondra fivavahana tahak an i Pasitera io manerantany izay mivohy ny atao oe évangile de prospérité na ny firoboroboan ny ara-nofo, raha tsy hiteny afatsy izay mitranga ao Nigéria, maro ny Pasitera ao no manana harena tsy hita pesimpesenina, izay mitetina mihoatra ny 10 Millions de Dollar, ary manana itony fiara lafovidy maro isankarazany itony: Hummer, BMW, POrsche, Range rover, ary ny sasany az Jet Privé!!!

  Ny azo ambara angamba de tsotra, raha tahiny tokoa ho tonga eo amin ny fitondrana iz, de tsy izahay velively no hanohitra izany, fa izay zany no fandaharan Andriamanitra, tahaka ny tsy fanoheranay ny fitondrana misy ankhitrio ihany koa! kanefa aoka ho tadidiana fa ny fahatongavan ny fanjakana 3 nifandimby tety ambonin ny tany hatramin ny andron ny Nebokadnezara ka mandrak ankehitriny de efa hita tany amboalohany, ary ny hipoiran ilay tandroka kely amin izao vanimpotoana izao aza de efa hita tany aloha ary nohamafisin i Jaona izany

  Fehiny: ny tena kristiana mahalala ny asiany ny tongony, ary ny tena kristiana tsy manadraharaha am zao fiainana izao araka ny voalaza etsy ambony, aza kivy, mahereza fa akaiky ny fanavotana, aoka tsy hanarak olona isika fa hanaradia an i Kristy, izy no tompon ny fahamarinana

 11. Ary aza asiana sivana ilay commentaire fa aleo hivoaka satria tsy misy teny ratsy eto, sa tsy mahatanty fahamarinana ny modérateur

 12. Ny ahy aloha dia tsy misy afa tsy izay voalazan’I Jehovah ihany dia ny hoe: minoa ny Mpaminay dia ho ambinina ianao ok daholo e!

 13. Efa teo daholo ny manampahaizana, manampahalalana, manampahendrena fa tsy nisy vokany tsara t@ vahoaka, koa avelao i Pteur MAILHOL (L’homme neutre)no hitondra ok jiaby e!

 14. Miarahaba antsika rehetra
  fanontanina mba manitikitika ana zany de zao oe:
  tena mety miaraka marina ve ny politika sy ny fivavahana, de mba azo hamarinina ao amin’ny baiboly ve satria pitondra fivavahana no resahana eto

 15. “…MISY FOTOANANY NY ZAVATRA REHETRA”
  mankasitraka tanteraka ny fitsanganan’ny antoko GFFM ny tenako. Mila mpitondra matahotra an’Andriamanitra tokoa mantsy ity firenentsika ity raha te ho sambatra. koa ny amiko dia Isan’ny MATAHOTRA AN’ANDRIAMANITRA I PASTEUR MAILHOL. Mendrika ho azy tokoa izany fitondrana firenena izany.

 16. Ny atao hoe politika mihitsy izany no tena tsy hazonao ry tanoragasy a! eny fa na dia ianao io aza dia velovelom-poana raha tsy manao politika. mba alefaso lavidavitra ny fijery, ok manakasitraka e!

  1. Ny olon’Andriamanitra marina dia velona amin’ny finoana fa tsy politika azafady. Misy ny olona tsy manao politika dia ny tena kristianina MARINA(betsaka ny sandoka) satria Kristy tsy nanao politika,efa andro farany izao ka raha tafalatsaka amzany politika izany ianao dia tadidio fa efa ao anatinao ny fitiavam-bola sns ataoko fa hainao ny tohiny. Lasa lavitra loatra le vision anareo eh.

 17. ity misy fomba fijery: mampahomby ny asan’ny devoly rah ny olona na toka-trano iray revo ao anaty fahantrana mba ahamora ny hamehezany azy, ka rah to ka ny ara-panahy ihany no hanizingizinina ny fihevitra dia tsy afaka hifanampy sy hifampitsinjo amin’ny ara-nofo izany ny Kristianina, ka de ionona amin’ny fahantrana hatrany. ka aiza ary le hoe vahoaka mpandresy sa miandry ny any an-danitra?

  1. Fomba fijery ara-baiboly andinihin’azy : ra nandinika ny fiainan’i Kristy sy ny Apositoly ianao, iza no nanakarena sy niadana tamin’ireo ary iza no niady tamin’ny kolikoly? tsy hoe mionona amin’ny fahantrana fa manaiky ny fitondran’Andriamanitra, ny fihevitr’Atra tokoa tsy fihevitr’olona.matio6:19 Aza mihary harena ho anareo eto an-tany, izay misy kalalao sy harafesina manimba, sady misy mpangalatra manami-trano sy mangalatra.20 Fa miharia harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na harafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra.21 Fa izay itoeran’ny harenao, dia ho any koa ny fonao.22 Ny maso no jiron’ny tena; koa amin’izany, raha tsara ny masonao, dia hazava avokoa ny tenanao rehetra.23 Fa raha ratsy ny masonao, dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra; koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manao ahoana ny halehiben’izany fahamaizinana izany!24 Tsy misy olona mahay manompo tompo roa; fa ny anankiray ho halany, ary ny anankiray ho tiany; na ny anankiray hombany, ary ny anankiray hohamavoiny. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy Mamôna* ianareo.[*Mamôna = HARENA]25 Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe: Aza manahy ny amin’ny ainareo, dia izay hohaninareo na izay hosotroinareo, na ny amin’ny tenanareo, dia izay hotafinareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana?
   26 Tsinjovy ny voro-manidina, fa tsy mba mamafy, na mijinja, na mitaona ho any an-tsompitra ireny; ary ny Rainareo Izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo?31 Dia aza manahy ianareo ka manao hoe: Inona no hohaninay? na: Inona no hosotroinay? na: Inona no hotafinay?32 Fa izany rehetra izany dia katsahin’ny JENTILISA fatratra.

 18. Salama e! raha ny marina de aleo le filoha rehetra mpangoron-karena teo aloha ireny no mbola hitondra fa manjary tsisy hanaovan-tsika kolikoly intsony any amin’ny asam-panjakana rehetra raha vao i Pastera no eo satria hanimba le bizna-ntsika no tanjon’le ry fa hanao soa an’i Malagasy hono, mba fetsifetsy ry zareo ah!

 19. Salama e.
  Zao e hatramin’izao i Madagasikara de tena mbola voazanaka. Iza no sahy hilaza fa firenena afaka i Madagasikara. Ny fananan’ny Malagasy hatram’zao dia hanjakan’ny vahiny daholo, ny tany, ny harena ankibon’ny tany, ny fandraharahana… Isika angamba samy mahalala izany. Ka mahagaga ihany raha misy olona milaza hanala ny Malagasy ao anaty fahantrana sy hiady @ kolikoly no lasa fahavalon’ny rehetra. Misy tokoa fomba tena mahomby ialàna @ zao fahantrana izao. Tsy fitokonana io, tsy fitsitokotokoana io, tsy famoronana ankolafy etsy sy eroa io fa finoana, fitiavana, finiavana, asa tsara,asa mafy ho an’ny Malagasy sy Madagasikara.
  Ka @ zay fotoana izay dia tsy misy antoko mpanohitra intsony fa i Devoly sisa manohitra eo. Sa aona e!!!

  1. Salama daholo e tsara lay finoana e arahina Amen mihintsy fa izao aanie no tsarovy re olona o

   Ninia tsy te hiresaka mikasika ity antonko vaovao ity mihintsy ny tenako kanefa mahita ny korana kelintsika dia mba hilaza kely e

   Voalohany aloha dia soa ihany fa noraketina an-peo sy an-tsary ny zavatra izay nifampiresahin ny ho milaza ho mpitondra ny vahokan Andriamanitra
   aleoko mahintsy toy izao ny fiteniko fa io tsy fahasahian-tsika miteny mahintsy sy marina io no hahavery hevitra antsika ka ialako tsiny dieny mialoha raha hisy ho tohina amizay voalaza eto f ny marina be no ho lazaina eto e ary mahareta mamaky

   Mazava ny voalazan iny pastera iny re ray olona o rehefa politika no hatao ho izy dia tsy afangaro @ fiangonana nefa hoy izy manohy azy hoe eo ambany fitarihan Andriamanitra(araho amin ny site apokalypse le fandaharana manokana t@ tv plus nisy azy na aminy you tube e efa mivoatra be ny information ka araho sao mantsy lazaina oe mamorina indray izahay e)

   ny voamaso avy hatrany ny potseriko e ra ny fampianarana ny boky ny apokalipsy no arahinao dia ohatrany ny hoe ho voavonjy enao satria nahoana hoy enao ara panahy ny ao
   kanefa dia izao ndray toa lasa oe politika sy fanalana ny fahantrana sy kolokoly

   avaho tsara ny tena olona mandresy lahatra antsika e tsy ratsy akory ilay hoe mba te ho filohampirenena fa zao ny ola be zavatra mifanohitra tanteraka ny ambaran io olona mpitandrina io

   diniho lay teniny e zay te hanao politika manao politika ary zay te ho mpiangona tsotra manompo an Andriamanitra

   koa raha vao mbola tsy ao akory izy no mivadidela de ahoana
   ary lainga marivo be ny hoe hatao sy ho foanana ny fahantrana sy ny kolikoly ry Tsiry a

   ny baiboly izay vakin io olona io sy ampianariny, ary hainy rahateo anie no milaza fa tsy ho foana ny fahantrana e ary tsy hafany ny kolikoly raha eto an tany fa fandementsaina izany i Jesosy irery ihany no hanala antsika amin izany rehefa ho avy izy jereo ny baibolintsika fa tamin ny andron Jeso dia efa nisy ny kolikoly ara Andriamanitra irery ihany no hanala io refa ho avy ny farany satria ny vola ny fitiavambola ny fijangajangana ny kolikoly no ho foanany ra hoavy izy
   ka anjarantsika no mandinika ireo tohizako am manaraka lava loatra kosa e vaio zay afaka mamalyy

 20. Ils y a des circonstances heureuses. Dans ces annees ou les interets des peuple ne sont pas les prioritES des dirigeants chez qui triomphe le azafady rha @teny vahiny fa izay n mazava kokoa d samia mandika e!!!!!!!!

 21. Fa izao e, tena misafidy isika dia mifantina. Indrindra amin’izao vanim-potoana izao. Tery ny lalana makany ka vitsy no mahita azy e.

 22. Izao e;izay mino fa ho tonga eo @fitondrana Pasteur Mailhol dia minoa;de zay tsy mino aza mino fa tsy ho ela anie zany 2013 zany de ho hita eo e!
  Aza variana mifanakiana fa samia miandry

 23. AKORY GIA,
  samy mana ty hevie aby ty ndaty ,le samy tsy omea tsiny ,fa ty raha fantatsy le an-dRanahary ty tanitika toy,le ie avao ty mametraky ty ndaty tiae hitondra ty firenentika toy,Raho mirary soa zay avy eo indrindra fa ho an’izay manana fitiavana an’Andriamanitra ka hanova ty toetran’ny zanak’olombelo henanizao toy Fa zao koa mahaiza mivola malefaky mba tsy hananan-tsiny @ Ty afara diniho ty rehaky aboaky fa tika tsy mpaminany ka hahafantatsy ty hiboaky hamaray fa samy miandry fa ny fihevitr’Andriamanitra tsy fihevitr’olombelo,mirary soa an!

 24. TALILIO AREO GEA!
  Hitaareo ry gea fa ndra pasteur ,ndra mompera samy ndaty namboarin’andriamanitra aby , ndre tika mirehaky henaneke zao. ty tiako hambara amitika le izao tsy misy olombelo tsy hanota naho mbo mitafy nofo sy lio avao.tsy ty vatategnay ro henteagne fa ty raha vitae.
  Raha ohatra ka tsy azon’ izay mamaky azy io teny eo ambony io de iazo no dikany: tsy misy olombelona tsy hanota raha mbola miaina eto ambonin’ity tany ity ka izany no tsy tokony hanenjena olona be fahatany

  de mba diniho tsara ihany koa ilay resaka avoaka fa hoatrany tsy le olona mihintsy no voatsiratsira fa ilay fanahimasin’Andriamanitra .raha misy tsy nety ny teniko teo dia aleo hiverina amiko . IZAY fa misaotra betsaka de mba samy mangataha ny fanahimasin’andriamanitra aby

 25. Miarahaba antsika rehetra,

  Mamaky an’ilay voalaza etsy aloha aho dia gaga mahita antsika mresaka eto. ho an’ilay mpanohatra ny fahafahana iti teny iti :

  Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra, tenin’Atra izany: ny any an-danitra zany anie mahafinaritra fa tsy fahoriana lava tahak’izao hiainanao izao e!! tohanako ny hevitro satria hoy ny tenin’Atra hoe manomboka ety an-tany ny fiainanany an_danitra. miadana izahay ety dia miadana izahay hatrany an-danitra.

  Ary aza manalabaraka an’i Jesosy fa ny zanany tsy mahantra zany na ara-nofo na ara-panahy… Ireharehavako mihitsy zany voninahitsy jesosy izany fa tsy ahetriko toy ny fijerinareo azy. Ho ela velona tsika rehetra ahita ny ampitso e!! Mirary soa ho ansika zanaky Jesosy

 26. davida mpanjaka ve tsy ainanreo ny tantarany e! olona matahotra an’andriamanitra izy ary voahosotra ho mpanjaka, @izao vanimpotoana iainantsika izao tsy misy mpanjaka intsony fa filoham pirenena de toy izay ny fandehan’ny tantaran’ny pastera
  ra ny @ faminaniana indray no resahina dia ny an’ny Noa no alaina ohatra dia ny nanaovany sambo fiara teny antanety ary tsy mbola nisy orana, nampme izany taloha a! dia ohatr’izay koa ny ataonareo tsy mpino ankehitriny, nareo no solon’ireo mpiome sy mpanaratsy tamin’izany
  ra mikasika ny oe ao @ fiangonana apokalypsy iany no misy ny fahamarinana, diniho kely dia alalino oe fa maninona no tsy pasitera hafa no nahazo an’izany faminaniana izany na mompera hafa? nareo no hamaly azy…

  1. ericka a tsy maninona ange hoy aho ny mino sy manantena e
   fa saingy zao no tsarovy ra nanaraka ny fandaharana sy ny faminanian i mailhol ange oa ianareo indrindrindra dia tsarovy sy avereno tsara lay faminaniana
   ry Noa ra naminany dia toa sy tanteraka ara bakiteny izany tsisy ambadika politika na kely aza io lay antonko GFFM no tiko resahina an
   fa i Mailhol araho tsra oa zay voalazany t@ fotoam paminaniany hoe ho president izy ny 2013 dia manainga anao aho hamerina ny fandaharana manokana tao @ tvplus zay voarakitra amin cd na tahiry ao amty site ity dia araho tsara fa misy fitaka be le izy ary izy Maihol no mamaly am panao gagety hoe marina tokoa fa hoe apetraka aho fa tsy fantany ndray oe president fa oe tetezamita dia avy eo zay vao hoe hanomana fifidianana izy
   ka tsarovy ny tenin ny faminaniana voalohany hoe president izy fa tsy hoe hanomana ny ho president dray asa ra mazava tsara amina
   diniho tsara fa aza ho enti po be e tsy hoe tsy fitiavana hoy aho fa lay olona hanambara lay zavatra mihintsy no manao vision kajikajy politika
   dia mahereza ianareo rehetra
   dia tadidio ny teniko t@ voalohany hoe ra tsy ho tanteraka lay faminaniana sahy ve ianareo hiteny sy hilaza fa mpaminany sandoka i mailhol satria ny mpaminani n Andriamanitra tsy mandaika toa andr i Noa zay voalazanao

 27. Basil a! andraso re ny 2013 a! ka ra kaji2 no ataony d azy zay, fa ra marina aza ze lazainy d aôna enao? mahaiza moa mandini-tena e! avelao any ze ataony olona, matoky iz fa mpaminany i Pasteur Mailhol, d azy zay, reo ange mahay le oe “Minoa ny mpaminany d ambinina enao…” toizo fa hainao zay . Fa enao moa aza marary fo mitadidy ze nolazainy talo tany fa azy zay! tandremo ko ny mtsara fa ts fanaon’ny Kristiana zany, ra ts oe nga tsizy enao, azafady e! maereza indrindra e!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. Manahoana e,
   Eny, misy fampianarana Apokalypsy CD. Raha mety aminao dia mandalova ao @ Foibe Apokalipsy ao Ambodin’Isotry, dia ao no manao commande.
   Mahereza
   Maro ny hazoto handinika ary hitombo fahalalana

 28. Raha tahiny ka tonga eo aminn y fitondrana ve ingahy Mailhol sahy hanova ny sata maha laika antsika ho tonga Etat chrétien, sahy hijoro amin izay zavatra izay ve ingahy io sa moa mody hanodikodindresaka oe fanantontoloana sns, jereo ny firenena silamo sasany fa tonga dia sahy mijoro mihitsy hoe firenena fehezin ny lalàna silamo!!

  Sahy hi-decreter ny andro sabotsy ho andro tsy fiasana tahaka ny alahady ve ingahy mailhol sa hatahotra ny vavan ny mpampiasa vola tahaka ny GEM sns

  Namerimberina matetika ingahy Mailhol io fa tsy fifidianana no ahatongavany eo fa apetraka izy, ho ananreo miresadresaka fifidianana ireo! tahaka an i Jeneraly Ramanatsoa, fa tsy ho fidianana no andraisany fahefana, mba azony lazainy ve, (raha tao anatin ny faminaniana azony) oe inona no zavatra hitranga eto MAdagasikara sy manerantany ka hitarika an io fandraisany fahefana amin ny fevrier 2013 io?

 29. nisy fanambarana izay nataona tompon’andraikitra apokalipsy iray izay manao oe tsy maintsy atao ho fantatr’izao tontolo izao ity momba ny apokalipsy ity. fanontaniana : ingahy Mailhol ve zany no nahita ny miafina momba ity boky ity voalohany indrindra teto ambonin’ny tany parmi an’ireo olona 20 miliara eto amini planeta tany ity ? izy ve no nahita voalohany fa ny andro asabotsy no andro sabata voalazan’ny baiboly , fa tsy ny 25 dec. no anniv n’ni Jesoa , fa ilaina ny manao ampahafolony sns…Tena mba tiko raha mba misy manome valiny ahy eto satria aty ambohitrolomahitsy mbola tsy misy fiangonana apokalipsy . Zao mantsy, nisy mpampianatra teny amini oniversite iray izay nilaza taminay fa doctrine’na fiangonana kristiana hafa io nalain’ingahy Mailhol ho doctrine’ny fikambanana apokalipsy gasy io . ary efa tamin’ny année 1844 , averiko indray 1844 no efa nitorian’io fiangonana io ireo doctrine rehetra ireo manerana izao tontolo izao, toy ny batisa asitrika ihany koa . Efa misy manerantany erak’izao tontolo izao io fiangonana io eny fa na ao chine koa aza . Ka ny tsy azoko zany dia ny oe tsy maintsy hotoriana manerana izao tontolo izao nefa efa hatramin’ny 1844 zany no efa fantatr’izao tonotolo izao izany bokin’ny apokalipsy izany. na ny Etat Vatican aza efa nomen’io fiangonna io ny momba ny fanazavana ny bokin’ny apokalypsy. Dia nieritreritra aho hoe mety ho efa tany amin’ny taona 1820 tany izany ingahy Mailhol no teraka ka isan’ireo olona nahita voalohany ny momba ity bokin’ny apokalipsy ity . fa rehefa maty dia nitsangana tamin’ny maty ary teraka indray na reincarnation tamin’ny 1964 na 65 tsy haiko. ary nofidian’Andriamanitra hanamafy indray zany bokin’ny apokalipsy efa hitany tamin’ny taona 1844 izany . tena mety marina io eritreritro io an, izy rahateo moa mpaminanin’i Jehovah . Mba valio e

  1. tonga de valiko fanontaniana ny anao, ianao ve mino fa efa fantatry ny olona rehetra ny mystery apokalypsy (sabata, 666, faminaniana, babylona lehibe, andro nahafatesan’ny Jesosy…) raha ny zavatra fantaro momban’io fiangonana lazainao io dia somary miafikafina(azo lalazaina hoe matahotra) io fiangonana lazainao io mitory izany apokalypsy izany! tsy hilaza zavatra betsaka aho fa raha ny hitako sy fantatro momban’i pasitera Mailhol (tsy ataoko hoe “ingahy Mailhol” mba ho fanajana satria izy pasitera na dia tsy pasiterako aza!) dia tena mitory izany ankasahiana tokoa izy amin’ny fomba rehetra… ary gaga be za mahita anao milaza hoe nalain’ny pasitera Mailhol ny doctrin’ny fiangonanao! raha zavatra tsara ve r’ise de tsy alaina ? ohatra hoe doctrin’ny katolika izao ny hoe “aza mangalatra” dia satria ve an’ny katolika dia tsy azo ataon’ny fiangonana hafa ? sa misy copyright ko izy io ? bon courage enao fa dia hoapokan’ny pasitera Mailhol ity tantara ity rehefa tsy anapoka ianareo…

 30. Misaotra an’ny olontsotra sy lalaina namaly ahy na dia hitako ohatran tezitra kely aza ianareo. Hoy lalaina oe andraso dia ho hitanao, zà ange tsy miandry ninoninona e . Fantatsika tokoa ny anaran’io fiangonana io saingy niniako tsy nosoratana satria tsy important loatra amini zay zavatra tiako ahatongavana. Na izaho na ilay mpampianatra mpanampy dia samy tsy ao aminio fiangonana io, fa raha tinao dia tsy haiko raha mety ny hoe observateur fotsiny ihany izahay. Ialàko tsiny aloha raha niteny aho hoe Ingahy Mailhol e Fomba fijeriko zà manokana iny. Ilay hoe aza mangalatra kosa ngamba tsy doctrine e. Loi fondamentale io ohatrin’ny lay hoe aza mamono olona. Ao anatin’ny didifolon’Andriamanitra. Lalàna ao amin’ny firenena eran-tany koa na dia hoe tsy mino an’Andriamanitra aza ilay firenena. Na ny olona athé aza manaraka ny lalàna hoe aza mangalatra . Tsy haiko raha azonao ny tiko ahatongavana.
  Ny zavatra tiko ho azo fotsiny ange dia ny hoe Plagiat tokoany ve lay izy sa tsia e. Ary faly aho fa ianao ao aminio fiangonana io mihitsy no namaly ahy satria raha nandinika tsara izay voalazanao aho dia mi-confirmer ianao hoe zay tokoa ilay izy satria io fiangonana tsy notenenintsika anarana io dia efa manambara ny bokin’ny apokalipsy saingy araka ny teninao ihany dia hoe somary miafikafina azo lazaina hoe matahotra ry zareo aminizany. Zay vao tena mazava amiko lay izy e. Zany hoe meme doctrine ihany fa ny fomba fitoriana azy mba ho fantatry ny olona no tsy mitovy. Lay fiangonana ery aloha matahotahotra tsy dia sahy loatra rehefa hanambara ny momba ilay boky fa ny fikambanana Apokalipsy kosa dia tonga dia manapoaka tsy matahotahotra . Ok . Hay ve resaka fomba fanapoahana no différence e. Mahafinaritra ka , mahereza amini fitoriana ary e. Te hanontany aho any aoriana oe ohatrin’ny ahoana moa zany lay oe fomba fitoriana mety ny bokin’ny apokalipsy !
  Efa tezitra lay tompon’ity ordi ty fa ela loatra zà fa am manaraka indray an. Dia aza adino ny mivavaka ho anay amini fanadihadiana ataonay. zany

 31. Ho an’ny modérateur e: Efa nampoizinay ihany hoe tsy ho avoakanao mihitsy etoana ilay fanontanianay hoe Plagiat ve ?.Saingy matoa ange zahay manadihady dia satria fomba ny mamakafaka,mamotopototra alohan’ny hidirana e. Toa nampihemotra kely anay indray ny tsy namoahanao lay izy teo. Tsy maninona fa ça peut arriver hoy ny vazaha.
  Tsy hi participer eto @ ity forum ity intsony zany izahay e. Fa ity mba misy toko sy andininy ao@ baoboly tiko omena anao ry modérateur. Tsy voatery avoakanao etoana fa atolotray ho anao manokana. Hoy Jesoa amintsika:
  Matio 7:22-23:” Maro no hanao amiko amin’izany andro izany hoe:Tompoko,Tompoko, tsy efa naminany tamin’ny anaranao va izahay? ary tsy efa namoaka demonia tamin’ny anaranao va izahay?ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin’ny anaranao va izahay?Ary dia hambarako aminy marimarina hoe:Tsy mba fantatro akory hianareo hatrizay hatrizay; mialà amiko,hianareo mpanao meloka “.
  Mahereza daholo @ asan’i Tompo.

  1. Miarahaba antsika rehetra mpitsidika an’ity tranonakalan’ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara ity. Tiako ho marihina fa ny commentaire rehetra eto dia “modéré” nohon’ny antony roa mazava : ialana amin’ny spam (eo amin’ny 5 isan’andro eo!), ialana amin’ireo miteny ratsy sy resaka mamoafady (propos raciste, incitation à la haine). Mazava ny baiko nomen’ireo tompon’ny site (Mpitarika eo anivon’ny Fiangonana) fa avela malalaka hiteny ireo rehetra izay te hilaza ny heviny momban’ny lahatsoratra iray, ka miezaka hatrany izahay (modérateur et webmaster) hampita izany amin’ny fotoana haingana indrindra (eo anelanelan’ny 1 andro ka hatramin’ny erin’andro eo hoe eo). Noho izany dia ialana tsiny indrindra raha somary taraiky ny tsikerantsika vao mipoitra eto.
   Mirary soa ho antsika rehetra
   Le Webmaster

 32. misaotra anao monsieur Ravoalavo nanome iny toko sy andininy ao @ baiboly io. Hay afaka manala devoly aho @ anaran’i Tompo,dia tena afaka tokoa ireo devoly marobe. Maminany @ anaran’i Tompo aho dia tena tanteraka avokoa ireo faminaniana marobe. Tsy hita isa ireo olona nositraniko t@ anaran’i Jesosy na ara-nofo izany na ara-panahy. Nefa rehefa tonga ny fiaviany eny @ rahon’ny lanitra dia izaho no tsy horaisiny voalohany satria tsy fantany akory. Mampieritreritra mafy sady faran’izay mampatahotra.
  Tompo o , atoroy ahy ny tena lala-marina.

 33. tsy mety kosa raha akatona ny tsikeran’ny olona sasany…..ary rariny raha mitaraina izy.
  Saingy hamaly anao aho ry Ravoalavo satria mino aho fa mamaky eto ihany ianao na dia tsy handray anjara intsony aza…
  hevitro manokana ity r’ise ka mba ambarako eto:
  marina tokoa fa betsaka ny fiangonana no mitovitovy,ary ny fahamarinana izay iainana ato amin’ny Apokalypsy dia tsy azo ireharehana hoe “an’ny apokalypsy irery” satria ny fanahin’Andriamanitra dia tsy azo ferana. (Sady tsy fanao ny mirehareha) fa azonY natao (ary mino aho fa nataonY) ny mametraka fahamarinana tamin’ny fiangonana maro izay nifandimby… fa raha ny fahamarinana iainan’ny apokalypsy kosa dia tahaka ny ambaran’ny ohabolana hoe “mihamazava tahaka ny masoandro mandrapi-tatao vovonana” ka tsy hoe naka tahaka taiza na taiza akory isika raha manaraka fahamarinana, fa izay efa marina tany an-doharano no asain’ny Fanahy masina hiverenana ankehitriny , ka tsy hitako izay olana. marihiko fa taty aoriana aho vao nahalala fa misy fiangonana toa mitovitovy amin’ny Apokalypsy , saingy raha ny eto Madagasikara kosa aloha, dia tsy nisy missionera vahiny tonga teto ka namorona ny apokalypsy fa izay vao mba nisy malagasy nanaparitaka fahamarinana ara-baiboly ka niainga avy eto Madagasikara, koa inona no olana? zara aza misy anakiray mba avy aty amintsika?
  mirary soa e!
  hevitro samirery iny!

 34. miarahaba tompoko
  Mba misy fanontaniana kely mila valiny.
  Ambara fa hafa mihintsy ny GFFM sy ny Fiangonana Apokalypsy nefa maninona no ao anatin’ny site web an’ny apokalypsy Misy volet GFFM (www.famfrance.fr);tsy midika ve izany fa toy ny sampana rehetra ao @ apokalypsy ihany ny antoko politika GFFM?
  Raha tsy izany no marina dia maninona raha mamorona site web vaovao ho an’ny GFFM mihintsy mba hiavahany tsara
  Mirary soa tompoko

 35. Miarahaba anao ary misaotra anao nametraka fanontaniana sy nanome sosokevitra.Tsotra ny valiny ,ny fikambanana AELPBF na famfrance izay tompon’ny site famfrance dia fikambanana mitondra ny Statuts “culturelle” fa tsy “cultuelle”.Noho izany antony izany dia malalaka ny sehatra rehetra ho fanehoana hevitra ao amin’io site io.Mizara roa mazava tsara ny GFFM sy ny FAM ka misy ny mpikambana ao amin’ny FAM izay tsy GFFM ary mpikambana ao amin’ny GFFM tsy FAM.Malalaka ny fanehoan-kevitra aty France ka manana zo hametraka ny GFFM ao amin’ny site famfrance ny fikambanana AELPBF.

 36. inona aza no hiasana saina amin izay faminaniana tsy mbola tonga ? t@ taoana 1995 izao raha naminany Ray amandreny PAsitera fa hiongana ny Profesora Zafy @ 1996 ..tsy nataon ny olona resaka oe mpanohitra fitodrana ve izy ? ary tsy nisy olona nino, fa rehefa tonga ny 1996 ka niongana ny Prezida dia nanotanyindray ny olona oe dia ahoana indray ny tohiny ? dia mbola notohizany oe “hiverina eo ilay irika lahy taloha,

  Ankehitriny (efa t@ taona 2000 moa izany e) noe fa nilaza izy fa ho Filoha ,mbola faminaniana io fa rehafa tonga ny 2013 dia aleo anotaniana indray izy oe ..dia ahoana ny tohiny e..??

  Mahereza !

Les commentaires sont fermés