Catégorie : SAVARAVINA NA FAMPIDIRANA AMIN’NY ANKAPOBENY

Tsy mitovy amin‟ny boky rehetra ao amin‟ny Baiboly ny boky Apokalypsy, tsy mitovy amin‟ny famakiana ny boky hafa toy ny Matio, na Marka, na Lioka, na Jaona, izay azon‟ny olona rehetra vakiana ary mora takarin‟ny sain‟ny olona rehetra.Fa ny boky Apokalypsy amin‟ny maha boky milaza ny faminaniana azy, amin‟ny maha bokin‟ny zavamiafina azy, dia misy zavatra miafina maro ao anatiny, ary afeniny amin‟ny code na teny miafina maromaro ny ao anatin‟izany ka manarona ny zavatra tiany ho lazaina. Rehefa mamaky ity bokin‟ny « Apokalypsy » ity isika dia sahirana manakatra izay heviny, ary raha vao mamaky kelikely dia mijanona hoe : inona ary no tian‟ity boky ity lazaina ?
Ka izy ity dia milaza zavatra ara-panoharana, ara-paminaniana, ary ara-bakiteny.Ireo zavatra telo ireo no tsy maintsy lanjaina tsara raha vao mamaky ity boky ity.
Raha vao tsy hitan‟ny olona izay, dia sahirana ihany izy eny an-dalana mamaky azy ity. Maro ihany koa ny mikasa hampianatra ity boky ity, fa rehefa lasa kelikely ilay izy dia mivoana izay resahiny, satria tsy manaraka izay hevitra ara-bakiteny, ara-paminaniana na ara-panoharana, ary tsy hitany ny planina na drafitra arahina hampianarana ny boky Apokalypsy. Manaraka an‟izany koa ny tsy fahaizan‟ilay olona mandinika ny Soratra Masina amin‟izay lafiny telo izay, satria dia misy lafiny efa lasa ao, misy ny zavatra ankehitriny, ary misy ny mbola ho avy. Ka tamin‟i apostoly Jaona nanoratra ity boky ity, dia zavatra mbola ho avy daholo ny zavatra nosoratany, saingy na dia tamin‟ny andro mbola fahaveloman‟i Jaona aza dia misy zavatra efa lasa, nisy efa tanteraka, nisy ny niainany tamin‟izany andro izany ary misy ny mbola ho avy. Dia toy izany koa isika amin‟izao fotoana izao, misy ireo zavatra voalaza no efa “passé” avokoa, izany hoe efa lasa, misy ny miseho amin‟izao vanim-potoana iainantsika izao, ary misy ny mbola ho avy na “future”. Ka raha vao tsy mahay mametraka ireo fotoana ireo izany isika dia ho sahirana satria misy ny zavatra efa lasa mbola mety heverintsika fa mbola ho avy ihany; misy koa zavatra mbola ho avy dia lazaintsika fa efa lasa. Mila mandinika tsara an‟ireo zavatra ireo isika. Ka rehefa mandinika ny soratra masina dia tsy maintsy mijery ireo lafiny telo ireo (ny lasa ny ankehitriny ary ny ho avy) ihany koa.