Ny hevitry ny loko maro samihafa 1

Ilaina ny mamaha ny hevitry ny loko satria rehefa tonga any amin‟ny lesona any aoriana kely isika, dia hahita an‟izany soavaly fotsy, soavaly mena, soavaly hatsatra, sns ka mila hadihadiantsika ny hevitry ny loko.

Ny loko fotsy:
Mba hahazoantsiaka mamantatra azy dia handray toko sy andininy iray isika. Ny heviny diamidika fahadiovana, fahamarinana, ary fandresena.

Ny fahadiovana
Apokalypsy 7:13 – 14 «13 Ary ny anankiray tamin’ny loholona* namaly ka nanao tamiko hoe: Iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava? Ary avy taiza izy? [* Gr. presbytera] 14 Fa hoy izaho taminy: Tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko: Ireo no avy tamin’ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony nosasany sy nofotsiany tamin’ny ràn’ny Zanak’ondry. » rehefa nosasany tamin‟ny ràn‟ny zanak‟ondry ny ankanjo, dia lasa fotsy, fa tsy lasa manga, na mainty. Matoa sasana ny zavatra iray, dia maloto izy izay.

Ny fahamarinana
Apokalypsy 19:8 « Ary nasaina nitafy rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy; fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon’ny olona masina. »
Ka dia betsaka ny mamadika ny soratra masina ny olona, toy izany ohatra i Ranaivo izay nivahiny tao amin‟ny fahitalavitra TVplus indray mandeha, izay milaza fa ny antony hifoany rongony, dia satria asa marina ny fifoana izany. Ka satria izy mitafy ny fahamarinana, dia mifoka rongony. Dia ao koa ny olona sasany izay manolana ny soratra masina, satria hono milaza ny baiboly fa tafiana ny rongony, dia midika izany fa azo fohana tsara izany ny rongony, fa raha tsy zavatra tsara ve dia hotafiana ?fa sady tsara no madio sy mangatsakatsaka hoy izy ireo ny rongony ka tsara sy azo fohana. Dia ambaran-dry zareo fa ny olona madio fo sy madio fisainana ihany, hono, no mifoka rongony, fa ianareo maloto fo sy fisainana, hono, tsy mba mifoka rongony. Dia romotra sy tezitra daholo ny mpijery fahitalavitra tamin‟izany hoe: olona inona koa itony miakatra « plateau » itony? Iza ity miteniteny foana ity? Fa tsy izany no tena tiany lazaina eto, fa milaza fahadiovana ny fitafiana rongony fotsy.

Ny fandresena
Apokalypsy 3:5 « Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin’ny bokin’ny fiainana tokoa Aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan’ny Raiko sy eo anatrehan’ny anjeliny. »
Raha ny antsika olombelona indray, dia toa mifanohitra amin‟izany no ataontsika, satria raha sanatria resy an‟ady isika, dia saina fotsy indray no hatsangana,nefany, ny ato amin‟ny baiboly dia izay maharesy no omena fitafiana fotsy, izany
hoe:mpanangana saina fotsy izany izay maharesy ato amin‟ny baiboly. Ka hita fa toa izay rehetra mifanohitra amin‟ny voalazan‟ny baiboly hatrany no ataontsika olombelona, raha milaza ny baiboly hoe aza mangalatra dia lasa isika mangalatra, raha miteny izy hoe aza mandainga dia lasa isika mandainga, eto izao dia milaza ny baiboly fa midika fandresena ny fananganana saina fotsy, dia ny mifanohitra amin‟izany no ataon‟ny olona, satria raha resy an‟ady izy no manangana saina fotsy.
Misy ihany koa ny soavaly fotsy ao amin‟ny apokalypsy 6:2 « Ary hitako fa, indro, nisy soavaly fotsy; ary izay nitaingina azy dia nanana tsipìka; ary nomena satro-boninahitra izy; dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola haharesy. » ny “code” ny fotsy dia fahamarinana fahadiovana ary fandresena.