Ny isa na chiffre

Misy karazana isa be dia be ihany koa ato anaty baiboly:

Ny iray na 1 na ALFA
1= FIANDOHANA = GENESISY, fiandohan-javatra izany ny isa voalohany. Tsy misy isa zero ao amin‟ny baiboly, toy izany ohatra raha hilaza didy izy, dia tsy misy didy laharana zero na aotra izany ao amin‟ny baiboly, fa ny misy ao dia manomboka amin‟ny isa IRAY na Voalohany avokoa.

Ny isa telo
Azo omena heviny daholo ny isa rehetra hatramin‟ny isa iray tapitrisa na 1 000 000, fa tsy ho tafavoaka eto isika raha omena avokoa izany rehetra izany. Fa izay tena ilaintsika ihany no aseho eto. Ny ISA TELO izany dia midika hoe ISAN‟ANDRIAMANITRA na « CHIFFRE DE DIEU ».
Misy isa telo izay miverimberina matetika be mihitsy ao amin‟ny baiboly. Ary io angamba no mahatonga ny katolika milaza ny hoe: « trinité » izany, fa raha jerena ny ao amin‟ny baiboly dia tsy ahitana izany soratra hoe « trinité » izany mihitsy ao. Ny antony ilazany an‟izany angamba, dia noho ilay zavatra telo miaraka ka nahatonga izay fitenena hoe « trinité » izay, fa tsy hoe zavatra diso ilay «trinité».
Io anie mitovy amin‟ilay fitenenan‟ilay zalahy izay, rehefa manao kodia-kely izy hoe “tri-bond”, “tri trios”, “tri-six”. Izany hoe, zavatra telo mifanaraka izany izy io.Kailay isa telo isan‟Andriamanitra izany, dia saika miaraka hatrany ny zavatra telo dia : « Andriamanitra », sy « ny Zanaka » ary ny« Fanahy Masina »izany.

Dia mbola ho jerentsika ihany koa izany ny maha samihafa ireo zavatra telo ireo : dia « Andriamanitra Ilay Mpahary », sy ny « Zanaka dia i Jesosy Kristy », ary « ny Fanahy Masina ». Mbola ho jerentsika ihany koa ny mety hitovizan‟izy telo ao aoriana ao.
Ny ohatra ahitantsika izany rehetra izany ao amin‟ny baiboly dia :
Matio 28:19 « koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina »
Zavatra telo no teneniny ao dia ny Ray, ny Zanaka, ary ny Fanahy Masina.
Apokalypsy 1:4 – 5 «4 Jaona mamangy ny fiangonana* fito any Asia: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy; ary avy amin’ny Fanahy fito izay eo anoloan’ny seza fiandrianany; [* Gr. eklesia] 5 ary avy amin’i Jesosy Kristy, Vavolombelona marina sy Lahimatoa amin’ny maty ary Lehiben’ny mpanjaka amin’ny tany. Ho an’izay tia antsika ka namaha* antsika ho afaka amin’ny fahotantsika tamin’ny ràny, [* Gr. nanasa] »
Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy io, dia mitovy amin‟ilay Ray izay tsy niova omaly sy anio ary mandrakizay; ary avy amin’ny Fanahy fito izay eo anoloan’ny seza fiandrianany : mbola ho hazavaintsika ny dikan‟io fanahy fito io, fa tsy misy fanahy voalohany sy faharoa na fahadimy izany, fa io dia isa fito milaza fahafenoana ;
Ary avy amin‟i Jesosy Kristy, Vavolombelona marina sy Lahimatoa amin’ny maty ary Lehiben’ny mpanjaka amin’ny tany.
Ireo dia misy zavatra telo ihany koa izay dia tsy iza fa ilay Ray izay voalohany, sy ny Zanaka no faharoa, ary ny Fanahy Masina no fahatelo. Dia mazana miaraka hatrany izy telo ireo.

Ny isa efatra
Ny ISA EFATRA indray dia ISAN‟OLOMBELONA na « CHIFFRE DE L‟HOMME » no hilazana azy.
Raha vao isa efatra izany no miseho, dia saika hafatra miampita amin‟ny olombelona hatrany no miseho ato amin‟ny baiboly :
Apokalypsy 7:1 «Rehefa afaka izany, dia hitako fa, indreo, nisy anjely efatra nitsangana teo amin’ny vazan-tany efatra, nihazona ny rivotra efatra amin’ny tany, mba tsy nisy rivotra hitsoka amin’ny tany, na amin’ny ranomasina, na amin’ny hazo akory aza. »
Jereo tsara fa izy tsy milaza hoe planeta efatra, fa milaza izy hoe anjely efatra nihazona ny rivotra efatra amin‟ny tany, any amin‟ny planeta hafa tsy misy rivotra, tsy misy ranomasina, ary tsy misy hazo, izany hoe iza no mipetraka eto ambonin‟ny tany? Dia tsy iza fa ny olombelona. Ka ny isan‟olombelona izany dia ny isa efatra.

Ny isa roa ambin’ny folo 12
Io isa roa ambin‟ny folo « 12 » io dia niainga tamin‟ny isa 3X4 = 12 na telo ampitomboina efatra mira roa ambin‟nyfolo. Io dia isa antsoina hoe isa hifandraisan’ny olombelona sy Andriamanitra na « chiffre de rapport entre Dieu et l‟homme ». Izany no mahatonga ny hoe : apostoly roa ambin‟ny folo, na ihany koa hoe zanak‟isiraely roa ambin‟ny folo, izany no mahatonga ny hoe ny vavahadin‟isiraely dia roa ambin‟ny folo. Satria raha vao milaza hoe zanak‟isiraely izany ianao, dia 12 no isan‟izay, izany hoe 3 x 4 = 12.
Ny telo dia isan‟Andriamanitra, satria io ilay hoe Andriamanitra, Zanaka ary ny Fanahy. Na ihany koa hoe: taloha sy ankehitriny ary ny ho avy. Zavatra telo avokoa izany no hita ao. Ka ny dikan‟ny isa telo izany dia isan‟Andriamanitra, na “chiffre de Dieu”, ary ny isa efatra dia isan‟olombelona na “chiffre de l‟homme”, ka ny fifandraisan‟ireo izany dia mahazo ny isa roa ambin‟ny folo.
Apokalypsy 21:12 – 13 «12 ary manana mànda lehibe sady avo sy vavahady roa ambin’ny folo izy, ary eo amin’ny vavahady dia misy anjely roa ambin’ny folo, ary misy anarana voasoratra eo, dia ny an’ny firenena roa ambin’ny folo amin’ny Zanak’isiraely; 13 eo atsinanana vavahady telo; eo avaratra vavahady telo; eo atsimo vavahady telo; eo andrefana vavahady telo. »

Eto dia manambara izy fa misy lafiny efatra ilay manda lehibe ary isaky ny lafiny dia misy vavahady telo avy, dia misy hatrany izany ilay isa mampifandray ny olombelona amin‟ny Ray.

Ny isa enina
Ny isa enina dia midika hoe « CHIFFRE D‟IMPERFECTION », na « CHIFFRE DE MAL », na ISA TSY FAHATANTERAHANA na ISA RATSY, na ISAN‟NY DEVOLY.
Avy amin‟io no niaingan‟ny isa 666. Ka jereo tsara ny kilalao lokaloka rehetra, fa misy isa 6 ao anatiny: ohatra ny kodiakely, na ny taikely hoy ny sasany na ny “dée” dia bondy “six” no ilazana azy, na “tri bond” na “tri un” na “tri deux” na “tri trios” no mahazo, fa rehefa “tri six” izy, dia avy dia mandroaka vola ianao fa tsy misy ny ambonin‟io, satria 666 io.
Dia jereo ihany koa ireny “loterie” ireny: “1 jusqu‟à 12”, na “1 jusqu‟à 24”, na “bond 60”, dia tafiditra foana ny isa 6.
Dia toy izany koa ny seloto 6/36. Ny isa 6 raha ampiana 7 ampiana 8 hatramin‟ny 36 dia 666 no fitambarany. (6+7+8+9+10+……+35+36 = 666). Dia hitantsika aty amin‟ny bokin‟ny apokalypsy fa ny isan‟ny bibidia hoy izy, dia “666”, ary avy amin‟izay nonihavian‟ny isa “666”.
Apokalypsy 13:18 « Indro ny fahendrena. Aoka izay manan-tsaina hanisa ny isan’ny bibi-dia, fa fanisan’olona izany; ary enina amby enim-polo amby enin-jato no isany. »

Io tokoa ilay isa mahabe resaka ny sasany, ary ny maro aza moa rehefa tonga any amin‟io lesona io ny fanazavana, dia be no tsy mahatanty ka mijanona. Ka io moa dia araka ilay fitenenana hoe: “katsaka anaty lapoaly ka izay tsy mahatanty dia mipitika”. Tsy maintsy lazaina ny marina, na dia tsy zakan‟ny olona aza izany marina izany. Io isa 666 io dia tsy tenintenenina fotsiny, fa misy porofo io, ary dia tsy maintsy lazaina izany porofo izany. Na ara-tantara na amin‟ny lafiny rehetra. Dia tsy maintsy hisy ny hanohitra an‟io, ary dia hampianatra zavatra diso any, ka mila mamantatra ny fahamarina tsara isika.

Ny isa fito
Ny isa fito dia midika ho ISAN‟NY FAHATANTERAHANA, na CHIFFRE DE PERFECTION. FAHAFENOAN-JAVATRA NY ISA FITO. Ato amin‟ny baiboly dia misy hoe :
– Fiangonana fito
– Anjely fito, kintana fito
– Fanaovan-jiro fito,
– Sabatra fito,
– Kapoaka fito,
– Maso fito,
– Loha fito,
– Fanahy fito,
– Ect
Milaza fahatanterahana izany.
Apokalypsy 1:4 « Jaona mamangy ny fiangonana* fito any Asia: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy; ary avy amin’ny Fanahy fito izay eo anoloan’ny seza fiandrianany; [* Gr. eklesia] »
Apokalypsy 1:11 « nanao hoe: Izay zavatra hitanao dia soraty eo amin’ny boky, ka ampitondray ho any amin’ny fiangonana* fito, dia ho any Efesosy sy Smyrna sy Pergamosy sy Tyatira sy Sardisy sy Filadelfia ary Laodikia.[Gr. eklesia] »

Apokalypsy 1:16 « Ary nitana kintana fito teny an-tànany ankavanana Izy; ary nisy sabatra maranitra roa lela nivoaka avy teo am-bavany; ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin’ny heriny. »
Apokalypsy 1:20 « dia ny zava-miafina ny amin’ny kintana fito izay efa hitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovan-jiro volamena fito.Ny kintana fito dia ny anjelin’ny fiangonana* fito: ary ny fanaovan-jiro fito dia fiangonana* fito. [* Gr. eklesia] »

Ny isa arivo na 1000
Midika ho FAHAMAROAN-JAVATRA, raha mahita isa isika ao amin‟ny baiboly hoe 144000 ao amin‟ny apokalypsy 7 no miresaka azy io, dia mety hanontany tena isika hoe ahoana no hiavian‟io isa io?
3 x 4= 12; 12 x 12 = 144; ary ny 144 x 1000 = 144000
– Isan‟Andriamanitra (3) ampitomboina (x) isan‟olombelona (4) no manome (=) isa 12
– Ny isa roa ambin‟ny folo 12 dia isa ifandraisan‟Andriamanitra amin‟ny olombelona, ka ny isa roa ambin‟ny folo 12 voalohany dia ny isan‟ny foko zanak‟isiraely, ary ny roa ambin‟ny folo12 manaraka ihany kosa dia ny isa apostoly.
– Ilay isa efatra amby efapolo amby zato (144) indray rehefa ampitomboina ilay isa fahamaroan-javatra arivo (1000) dia manome efatra arivo amby efatra alina sy iray hetsy na (144000), dia mivoaka daholo ny heviny amin‟izay.
Ilay efatra arivo amby efatra alina sy iray hetsy 144000 izany dia ilay vahoaka voahisy tombo-kase, ka iza no nanisy tombo-kase azy ireo? dia i Jehovah Andriamanitra no nanisy tombo-kase azy ireo. Dia tsy maintsy hita ao izany ilay isa telo, izay isan‟Andriamanitra, sy ny isa efatra izay isan‟olombelona, ka ny roa ambin‟ny folo dia isa hifandraisan‟Andriamanitra sy ny olombelona, ka iza no nifandray tamin‟Andriamanitra tamin‟ny testamenta taloha ?tsy iza fa ny Isiraely 12 toko, ary iza no nifandray tamin‟i Jesosy Kristy taty amin‟ny testamenta vaovao? tsy iza fany apostoly 12. Izay no mahatonga azy hoe 12 x 12 = 144, ary raha ampitomboina arivo 1000 izay isa fahamaroan-javatra dia manome 144000.

Apokalypsy 5:11 « Ary nahita aho sady nandre feon’anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-manan’aina ary ny loholona*, ary ny Isany dia alinalina sy arivoarivo, [* Gr. presbytera] »
Daniela 7:10 « Ony afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany; arivoarivo no nanompo Azy, ary alinalina no nitsangana teo anatrehany; nipetraka ny Mpitsara, ary novelarina ny boky. »