Ny teny fampidiranana« Prologue »

Hovakiantsika aloha ny teny fampidirana vao hitondra ny fanazavana isika, ka rehefa vitantsika ny fampianarana ny bokin‟ny apokalypsy dia mba ho anisan‟ireo olona mba nahavaky sy nihaino ny bokin‟ny apokalypsy hatramin‟ny farany isika.
Apokalypsy 1:1–8 «1 [Fitarihan-teny] Ny Fanambaran’i Jesosy Kristy, izay nomen’Andriamanitra Azy, mba hasehony amin’ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana; ary naniraka ny anjeliny Izy hanambara amin’i Jaona mpanompony, 2 Izay nanambara ny tenin’Andriamanitra sy ny filazana an’i Jesosy Kristy, dia ny zavatra rehetra izay efa hitany.
3 Sambatra izay mamaky sy ny mihaino ny tenin’ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny; fa antomotra ny andro.
4 Jaona mamangy ny fiangonana* fito any Asia: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy; ary avy amin’ny Fanahy fito izay eo anoloan’ny seza fiandrianany; [* Gr. eklesia] 5 ary avy amin’i Jesosy Kristy, Vavolombelona marina sy Lahimatoa amin’ny maty ary Lehiben’ny mpanjaka amin’ny tany. Ho an’izay tia antsika ka namaha* antsika ho afaka amin’ny fahotantsika tamin’ny ràny, [* Gr. nanasa] 6 sady efa nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an’Andriamanitra Ray, ho Azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amena.
7 Indro Izy avy amin’ny rahona; ary ny maso rehetra hahita Azy, na dia izay nandefona Azy aza; ary hitomany Azy ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Eny, Amena.
8 Izaho no Alfa sy Omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, dia ny Tsitoha. »

Izay izany ny fitarihan-teny na“prologue” na “introduction”.
Ny zavatra tsikaritra voalohany indrindra raha vao mamaky ity bokin‟ny apokalypsy ity isika, dia misy sonia ilay izy. Raha manoratra taratasy ara-panjakana ny olona iray, na ny minisitera, na ny orin‟asa anakiray, dia ny zavatra voalohany apetrany eo ambonin‟io taratasy io dia ny” entête” amantarana azy.
– na io marik‟ilay orin‟asa, (orin‟asa mpanao lamba na savony, na mpanao mofo, ect)
– na io mariky ny fanjakana, (na ministeran‟ny fahasalamana, na minisiteran‟ny atitany, sns), dia misoratra eny ambony eny avokoa ny “entête” amantarana an‟izany. Mipetraka aloha ny“entête” vao mandeha ny soratra, ary rehefa vita ny soratra dia mbola soniaviny ihany koa ilay izy.
Dia sahala amin‟izay ihany koa ny bokin‟ny apokalypsy: apetrany ery aloha ny “entête” amantarana hoe, iza no milaza sy manome ny hafatra, ary rehefa vita ny soratra dia mbola soniaviny ihany izany avy eo.